มาตราวัดระยะ และพื้นที่ของไทยทั้งหมด เทียบกับหน่วยสากล (เมตริก และอังกฤษ)

มาตราวัดระยะ และพื้นที่ของไทยทั้งหมด เทียบกับหน่วยสากล (เมตริก และอังกฤษ)

มาตราวัด

มาตราวัดระยะ

12 นิ้ว เป็น 1 คืบ
2 คืบ เป็น 1 ศอก
4 ศอก เป็น 1 วา
20 วา เป็น 1 เส้น
400 เส้น เป็น 1 โยชน์

2 อนุกระเบียด เป็น 1 กระเบียด
4 กระเบียด เป็น 1 นิ้ว
8 หุน เท่ากับ 1 นิ้ว

12 นิ้ว เท่ากับ 1 ฟุต
3 ฟุต เท่ากับ 1 หลา
1,760 หลา เท่ากับ 1 ไมล์

1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร
1 หลา เท่ากับ 0.9144 เมตร
1 ไมล์ เท่ากับ 1.6093 กิโลเมตร

คืบ
1 คืบ มีค่าเท่ากับ
 • 12 นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)
 • 25 เซนติเมตร
 • 0.25 เมตร
กลับกัน
 • 1 ศอก = 2 คืบ
 • 1 วา = 8 คืบ
 • 1 เส้น = 160 คืบ
 • 1 โยชน์ = 64,000 คืบ
นิ้ว
1 นิ้ว มีค่าเท่ากับ
 • 2.083 เซนติเมตร
 • 4 กระเบียด
กลับกัน
 • 1 คืบ = 12 นิ้ว
 • 1 ศอก = 24 นิ้ว
 • 1 วา = 96 นิ้ว
 • 1 เส้น = 1,920 นิ้ว
 • 1 โยชน์ = 768,000 นิ้ว
ศอก
1 ศอก มีค่าเท่ากับ
 • 24 นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)
 • 2 คืบ
 • 50 เซนติเมตร
 • 0.5 เมตร
กลับกัน
 • 1 วา = 4 ศอก
 • 1 เส้น = 80 ศอก
 • 1 โยชน์ = 32,000 ศอก
วา
1 วา มีค่าเท่ากับ
 • 96 นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)
 • 8 คืบ
 • 4 ศอก
 • 2 เมตร
กลับกัน
 • 1 เส้น = 20 วา
 • 1 โยชน์ = 8,000 วา
เส้น
1 เส้น มีค่าเท่ากับ
 • 1,920 นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)
 • 160 คืบ
 • 80 ศอก
 • 20 วา
 • 40 เมตร
กลับกัน
 • 1 โยชน์ = 400 เส้น
โยชน์
1 โยชน์ มีค่าเท่ากับ
 • 768,000 นิ้ว (หน่วยความยาวไทย)
 • 64,000 คืบ
 • 32,000 ศอก
 • 8,000 วา
 • 400 เส้น
 • 16 กิโลเมตร
 • 16,000 เมตร

มาตราวัดพื้นที่

หน่วยการวัดพื้นที่ ในมาตราไทย
 • 100 ตารางวา เท่ากับ 1 งาน
 • 4 งาน เท่ากับ 1 ไร่
 • 400 ตารางวา เท่ากับ 1 ไร่
หน่วยการวัดพื้นที่ ในมาตราไทยเทียบกับระบบเมตริก
 • 1 ตารางวา เท่ากับ 4 ตารางเมตร
 • 1 งาน เท่ากับ 400 ตารางเมตร
 • 1 ไร่ เท่ากับ 1,600 ตารางเมตร
 • 1,000,000 ตารางเมตร เท่ากับ 625 ไร่
หน่วยการวัดพื้นที่ ในระบบอังกฤษเทียบกับระบบเมตริก (โดยประมาณ)
 • 1 ตารางนิ้ว เท่ากับ 6.4516 ตารางเซนติเมตร
 • 1 ตารางฟุต เท่ากับ 0.0929 ตารางเมตร
 • 1 ตารางหลา เท่ากับ 0.8361 ตารางเมตร
 • 1 เอเคอร์ เท่ากับ 4046.856 ตารางเมตร

Comments